Структура концепції розвитку закладу.

1.  Мета і завдання діяльності школи.

2. Пріоритетні напрямки розвитку закладу.

2.1. Шляхи реалізації.

3. Система виховного процесу.

3.1. Зміст виховання.

3.2. Стратегічні завдання.

3.3. Шляхи реалізації.

4. Організація навчально-виховного процесу.

4.1. Умови навчально-виховного процесу.

4.2. Функції та пріоритетні завдання кожного ступеня навчального закладу.

4.3. Основні принципи забезпечення ефективності роботи школи:

4.4. Шляхи реалізації – заходи.

5. Організація науково-методичної роботи.

6. Кадрове забезпечення.

7. Управлінська діяльність.

8. Фінансово-господарська діяльність.

9. Матеріально-технічне забезпечення умов реалізації концепції.

10. Шляхи реалізації концепції розвитку закладу.

11.Очікувані результати реалізації концепції.


 

                                   Завдання школи − навчити жити.

                                                                   Наша  школа   школа  життя.
                                                                                  Ми повинні виховувати людину,  

                                                                  здатну  створити   своє  власне

 життя, здатну до самовизначення.

                                                                                                       Павло Блонський

1.           Мета і завдання діяльності школи.

Одним із стратегічних завдань, визначених у Державній національній програмі «Освіта», Законі України «Про загальну середню освіту», Національній доктрині розвитку освіти, Державних стандартів початкової, базової і повної загальної середньої освіти є створення умов для формування освіченої, творчої особистості громадянина, реалізації та самореалізації його природних задатків і можливостей в освітньому процесі.

Проблемою, над розв’язанням якої працює навчальний заклад є – «Вдосконалення навчально-виховного процесу через впровадження інноваційних технологій, особистісно-орієнтовне навчання та виховання».

Метою цієї роботи є – не сформувати і навіть не виховати, а знайти, підтримати, розвинути людину в людині, закласти в ній механізм самореалізації особистості.

Концепція розвитку навчального закладу є комплексною і визначає духовний, інтелектуальний, соціальний, фізичний розвиток учнів на кожному етапі навчання.

Мета концепції школи-інтернату − визначити стратегію та пріоритетні напрямки розвитку  до 2016 року, організаційні основи їх реалізації.

Тип і структура закладу

Путивльська загальноосвітня школа-інтернат – це загальноосвітній навчальний заклад, що забезпечує реалізацію права дітей, які потребують соціальної допомоги, на якісну загальну середню освіту.

Комунальний заклад Сумської обласної ради − Путивльська загальноосвітня школа-інтернат І – ІІ ступенів  у   своїй діяльності  керується Конституцією України,  Законами України "Про освіту",  "Про загальну середню освіту", іншими    законодавчими    актами    України,    Положенням    про загальноосвітній  навчальний   заклад,   затвердженим   постановою Кабінету Міністрів   України   № 778 від 27 серпня 2010 року, Положенням про загальноосвітню школу-інтернат та загальноосвітню санаторну школу-інтернат, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України № 363 від 12.06.03 року, Державними стандартами початкової, базової середньої освіти та власним статутом.

Структура закладу:

І ступінь – початкова школа (1- 4 класи) – термін навчання 4 роки;

ІІ ступінь – основна школа ( 5-9 класи) – термін навчання 5 років

Мережа учнів:

Клас

2011/2012 н.р.

2012/2013 н.р.

2013/2014 н.р.

2014/2015 н.р.

2015/2016 н.р.

1

17

25

25

25

25

2

16

17

25

25

25

3

14

16

17

25

25

4

18

14

16

17

25

5

23

18

14

16

17

6

21

23

18

14

16

7

18

21

23

18

14

8

27

18

21

23

18

9

20

27

18

21

23

Всього:

174

179

177

184

188

 

В школі навчаються діти з малозабезпечених,багатодітних, неповних сімей області, діти-сироти та діти, що позбавлені батьківського піклування, які потребують соціального захисту.

Всього учнів – 179

З них сиріт – 10

Іногородніх дітей – 57

Дітей з багатодітних сімей – 59

Дітей з малозабезпечених сімей – 29

Дітей з неповних сіией - 104

Метою навчання в школі є виявлення і розвиток здібностей кожної дитини, формування духовно-багатої, фізично-розвиненої, творчо-мислячої, конкурентноспроможної особистості – громадянина України.

Основними напрямками і завданнями розвитку закладу є:

1.Формування багатомірного освітнього простору для дітей віком від 6 до 15 років, орієнтованого на індивідуальний розвиток особистості, через навчання і виховання.

2.Реалізація особистісно-орієнтованого підходу до розвитку, виховання і навчання дітей через відновлення змісту освіти та впровадження провідних освітніх технологій на всіх ступенях навчання.

3.Впровадження в процес навчання нових інноваційних технологій. Розвиток комп’ютерної грамотності учнів та педагогів школи.

4.Демократизація навчально-виховного процесу.

5.Гуманістична направленість педагогічного процесу, повага до особистості учнів.

6.Виховання позитивних мотивів навчальної діяльності, старанного та відповідального ставлення до навчання, готовності до практичного застосування знань, вмінь.

7.Виховання особистості через залучення до активної діяльності та всебічний зв’язок школи з життям.

8.Розвиток творчої ініціативи педагогів в пошуках нових форм і методів педагогічної діяльності.

9.Розвиток в учнів пізнавальних інтересів і здібностей, потреби глибокого і творчого оволодіння знаннями, навчання самостійного набуття знань, прагнення постійно знайомитися з найновішими досягненнями науки і техніки.

10.Прищеплення  учням шанобливого ставлення до культури, звичаїв, традицій усіх народів, що населяють Україну.

11.Виховання учнів на основі загальнолюдських гуманістичних цінностей: ідеалів добра, правди, свободи, любові, дружби, справедливості, совісті, людської гідності.

12.Виховання в учнів патріотичних почуттів, формування національної самосвідомості, любові до рідної землі свого народу, готовності до праці в ім’я України.

13.Врахування вікових і індивідуальних особливостей учнів і вибір оптимальної системи способів навчання і виховання з врахуванням індивідуальних рис характеру кожної дитини.

14. Підготовка учнів до господарсько – трудової діяльності.

15.Гуманістичні відносини між суб’єктами педагогічного процесу.

16.Виховання в учнів свідомого відношення до всіх видів діяльності і людських відносин на основі самостійності та творчої активності вихованців.

17.Збереження та зміцнення морального та фізичного здоров’я вихованців.

2.1. Шляхи реалізації.

Зміст

Виконавець

Термін виконання

1.

Організація самоосвіти педагогів;

Адміністрація, керівники методичних об’єднань

2011-2016

2.

Організація та проведення семінарів;

Адміністрація, керівники методичних об’єднань

2011-2016

3.

 Розробка власних програм, навчально –виховних проектів, моделей;

 

Адміністрація,

педколектив,

методична рада

2012-2016

4.

Розробка та підготовка методичних рекомендацій для вчителів.

Адміністрація,

методична рада

2012-2016

5.

 Впровадження новітніх технологій;

 

Адміністрація, педколектив

2011-2016

6.

Використання варіативної частини навчального плану для проведення  факультативних занять, спецкурсів за вибором;

Адміністрація, педколектив

2011-2016

7.

Організація занять для підвищення комп’ютерної грамотності педагогічних працівників, вихованців.

Адміністрація

2011-2016

 

3. Система виховного процесу

3.1. Зміст виховання

Програмою «Основні орієнтири виховання учнів 1–12-х класів загальноосвітніх навчальних закладів України», затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України визначено, що метою виховання є становлення морально–духовної життєво компетентної особистості, яка успішно реалізується в соціумі як громадянин, сім’янин, професіонал.

Організація виховного процесу нашого закладу  базується на концепції цілісного виховання дітей, модифікації цілей, форм та методів, а також передбачає на 2011-2016 роки:

1.                                                            Зміст

Виконавець

Термін виконання

1.

2.                                                            Проаналізувати і вивчити стан виховного потенціалу уроку, виховних можливостей груп, розвитку виховного середовища навчального закладу.

Адміністрація

2011-2012

2.

Розробити й запровадити систему правової освіти учнів, батьків, педагогів.

 

Заступник з виховної роботи

2012-2016

3.

Організувати профілактичну роботу на основі глибокого вивчення причин  і умов, які сприяють скоєнню учнями правопорушень.

Адміністрація

Психолог

Соціальний педагог

2011-2016

4.

На апаратних нарадах, педагогічних радах розглядати стан роботи з профілактики правопорушень в учнівському середовищі.

Адміністрація

2011-2016

5.

Розробити програму роботи та організувати роботу «Клубу підтримки випускників»

Адміністрація

2011-2012

6.

Розробити заходи та організувати роботу  гуртка «Підготовка випускників до самостійного життя»

Заступник з вих. роботи

2011-2012

7.

Підготувати та поповнювати банк найкращих розробок виховних заходів.

Заступник з вих. роботи

2011-2016

8.

Проводити моніторинги щодо проявів насилля над дітьми, бездоглядності, правопорушень серед неповнолітніх.

Адміністрація

2011-2016

9.

Переглянути й доповнити Правила внутрішнього розпорядку з метою максимального гарантування безпеки життєдіяльності учасників навчально – виховного процесу.

Адміністрація

2011-2016

10.

Продовжувати працювати над програмою «Рідна Сумщина»

Заступник з вих. роботи

2011-2015

11.

Забезпечити розвиток гурткової роботи, організованого дозвілля вихованців закладу.

Адміністрація

2011-2016

12.

Впроваджувати в практику роботи навчального закладу програм щодо формування в учнів навичок здорового способу життя «Рівний-рівному»,  «Життя на роздоріжжі. Твій вибір», «Майбутнє починається сьогодні».

Адміністрація

2011-2016

13.

Організувати лекторій для учнів та батьків із залученням спеціалістів щодо роз’яснювальної роботи по захисту прав та інтересів.

Адміністрація

2011-2016

14.

Організувати роботу методичних об'єднань класних керівників та вихователів.

Адміністрація

2011-2016

15.

3.                                                            Скоординувати зусилля педагогічного, батьківського колективів на виховання учнівської молоді.

 

Адміністрація

 

педколектив

2011-2012

16.

4.                                                            Вдосконалення нових форм роботи, пошук нових систем виховання та впровадження розвиваючих технологій.

Адміністрація

педколектив

2011-2016

17.

5.                                                            Постійно висвітлювати напрацювання виховної роботи  у науково-методичних виданнях, засобах масової інформації.

Адміністрація

2011-2016

18.

6.                                                            Реалізовувати завдання громадянського виховання засобами включення учнів у природозахисну, екологічну, проектну діяльність .

Педколектив

2011-2016

19.

7.                                                            Забезпечити психологічний супровід виховного процесу.

Психолог

2011-2016

 

Складний процес виховання здійснюватиметься за допомогою різноманітних форм роботи, а саме:

 

4. Організація навчально-виховного процесу

4.1.Умови навчально - виховного процесу

Педагогічний колектив працює над проблемою «Вдосконалення навчально-виховного процесу через впровадження інноваційних технологій, особистісно-орієнтовне навчання та виховання», яка розкриває можливості  підвищити рівень якості  знань учнів.

 

 

.

4.2. Функції та пріоритетні завдання кожного ступеня навчального закладу.

У відповідності до Закону «Про загальну середню освіту», Положення про загальноосвітню школу-інтернат та загальноосвітню санаторну школу-інтернат, загальноосвітня школа-інтернат має 2 ступені: початкову та основну школу:

Початкова школа – 1-4 класи:

Ø Дає початкову загальну освіту.

Ø      До неї вступають діти, яким до 1 вересня виповнилося, як правило, 6 років і які за результатами медичного і психологічного обстеження не мають протипоказань для систематичного шкільного навчання.

Ø     Освітніми результатами цього ступеня є загальний розвиток дитини, її загально навчальних умінь та навичок, вміння впевнено читати, писати, знання основ арифметики, первинні навички користування книжкою та іншими джерелами інформації, формування загальних уявлень про навколишній світ, засвоєння норм загальнолюдської моралі та особистісного спілкування, основ гігієни, вироблення перших трудових навичок. 

У початкових класах планується ввести вивчення окремих курсів за вибором з урахуванням інтелектуального та психофізичного розвитку молодших школярів.

Назва курсу

Термін виконання

1.

Сходинки до інформатики

2012-2016р.

2.

Риторика

2011-2016р.

3.

Розвиток продуктивного мислення

2011-2016р.

4.

Християнська етика

2011-2016р.

5.

Зарубіжна література

2014-2016

 

Основна школа – 5-9 класи:

Ø     Основна школа  забезпечує базову загальну середню освіту,  що разом із початковою є  фундаментом  загальноосвітньої  підготовки, формує в учнів готовність до вибору і реалізації шляхів подальшого здобуття освіти.

Ø      Зміст освіти на цьому ступені є єдиним для  всіх учнів;   особистісно-орієнтований   підхід   здійснюється  через варіативність   методик   організації   навчання    залежно    від пізнавальних здібностей, а також через факультативні курси.

Навчальний процес у школі здійснюється за робочим навчальним планом, який розроблений на основі Типових навчальних планів, що затверджені Міністерством освіти і науки України.

Робочий навчальний план включає в себе інваріантну та варіативну складові. Інваріантна складова сформована у відповідності з діючими Типовими навчальними планами.

Планується продовжити роботу по збільшенню кількості використаних годин варіативній складовій плану , а саме:

факультативи

Курси за вибором

Термін виконання

1.

 

інформатика

2011-2016

2.

 

Рівний - рівному

2010-2016

3.

 

 

2011-2016

4.

Трудове навчання

 

2011-2016

5.

 

Вибору професій

2012-2016

 

Така організація навчально – виховного процесу створює значно кращі умови для диференційованого навчання, врахування індивідуальних особливостей розвитку учнів, які відрізняються передусім якісним складом своїх здібностей.  Використання до профільної підготовки через поглиблене вивчення окремих предметів забезпечує належний рівень знань випускників закладу до вступу у вищі навчальні заклади І-ІІ рівнів акредитації.

Шляхи реалізації

Зміст заходу

Виконавець

Термін виконання

1.

Організація роботи над удосконаленням організаційно – педагогічних та інформаційних умов реалізації навчання

Адміністрація педколектив

2011-2016

2.

Забезпечення умов для розвитку творчих здібностей учнів , реалізації їхніх природних задатків, нахилів, включивши до варіативної складової навчальних планів курсів та факультативів.

Адміністрація

2011-2016

3.

Розширення мережі факультативів, спецкурсів, гуртків для учнів із метою поглибленого вивчення окремих предметів

Адміністрація

2011-2016

4.

Розробка програми спільної роботи  із ПТНЗ, вищими навчальними закладами І-ІІ рівня акредитації щодо свідомого вибору учнями майбутньої професії.

Адміністрація

2011-2016

 

 

 

 

 

Робота з обдарованими дітьми

 

У школі створена і постійно вдосконалюється система роботи з обдарованою молоддю, яка є сукупністю змісту,  методів, форм, прийомів та засобів, які ставлять дитину в умови суб’єкта творчої діяльності. З цією метою розроблена програма роботи з обдарованою молоддю «Талановитий резерв школи», створений, та постійно поповнюється банк даних обдарованих дітей. 

Завдання на 2011-2016 роки:

1.     Створити шкільну систему пошуку, розвитку та підтримки обдарованих дітей.

2.     Залучати до роботи з обдарованими дітьми висококваліфікованих педагогів.

3.     Спрямувати покращення матеріально – технічної бази школи на поповнення бібліотечних фондів, створення ресурсного центру на базі бібліотеки для інформаційно – методичного забезпечення роботи з обдарованими дітьми. 

Шляхи реалізації:

Зміст завдання

Виконавці

Термін виконання

1.

Постійне поповнення банку «Талановитий резерв школи» .

Адміністрація

 

педколектив

2011-2016

2.

Організація та проведення шкільних етапів олімпіад, інтелектуальних конкурсів, турнірів для обдарованих та здібних дітей.

Адміністрація,

педколектив

2011-2016

3.

Участь у міських олімпіадах, інтелектуальних конкурсах, турнірах для обдарованих дітей.

Члени педколективу

2011-2016

4.

Вивчення, узагальнення та впровадження  передового педагогічного досвіду педагогів закладу, які працюють з обдарованими та здібними  дітьми.

Адміністрація,

Методична рада школи

2011-2016

5.

Поповнення фондів бібліотеки науково – методичною, довідковою, енциклопедичною літературою.

Адміністрація,

бібліотекар

2011-2016

 

Організація харчування

З метою соціального захисту учнів, на виконання статті 5 Закону України «Про охорону дитинства» заклад забезпечує дітей повноцінним збалансованим харчуванням.

Основні завдання щодо забезпечення харчуванням учнів школи:

Завдання

Виконавець

Термін виконання

1.

Доукомплектування шкільної їдальні потрібним технологічним обладнанням.

 

Адміністрація

 2012-2013

2.

Доукомплектування шкільної їдальні потрібним  посудом.

 

Адміністрація

2013-2014

3.

Вчасне проведення ремонтних робіт у харчоблоці.

 

Адміністрація

Працівники їдальні

2011-2016

4.

Здійснення постійного контролю за дотриманням санітарно – гігієнічного режиму при організації харчування учнів.

Адміністрація

 

2011-2016

5.

Здійснення постійного контролю за якістю приготовлених страв.

Адміністрація

Медична сестра

2011-2016

6.

Контроль за виконанням вимог санітарно- епідеміологічної станції щодо організації харчування школярів.

Адміністрація

2011-2016

7.

Посилення контролю за питаннями щодо організації та забезпечення харчуванням учнів закладу.

Адміністрація

2011-2016

8.

Самозабезпечення закладу овочевою продукцією.

Адміністрація

2011-2016

 

Формування здорового способу життя та безпеки життєдіяльності вихованців

Мета закладу: формування ціннісного ставлення до власного здоров’я й здорового способу життя шляхом комплексного розв’язання педагогічних, медичних та соціальних завдань з урахуванням індивідуальних особливостей дитини .

Завдання на 2011-2016 р.

1.     Створити умови для забезпечення охорони здоров’я учнів й формування здорового способу життя.

2.     Створити систему роботи з профілактики тютюнопаління, наркоманії, алкоголізму, попередження травматизму.

3.     Створити шкільний центр розв’язання конфліктів із метою покращення стосунків між учасниками навчально – виховного процесу.

4.     Формувати й розвивати особистість учня - громадянина, здатного до повноцінної успішної життєдіяльності в усіх сферах виробництва, науки, освіти й культури.

Організація роботи з охорони праці учасників навчально – виховного процесу у закладі здійснюється відповідно до чинного законодавства, міжгалузевих та галузевих нормативно - інструктивних документів з охорони праці.

Основними завданнями діяльності щодо безпеки життєдіяльності учасників навчально–виховного процесу в закладі є:

Зміст

Виконавець

Терміни виконання

1.

1.                 Створення та забезпечення безпечних умов праці усіх учасників навчально – виховного процесу у закладі.

Адміністрація

2011-2016

2.

1.     Устаткування та впорядкування робочих місць працівників закладу, відповідно до вимог чинного законодавства з охорони праці.

Адміністрація

2011-2016

3

1.     Урізноманітнення методів пропаганди та агітації з охорони праці (куточки, стіннівки, плакати, виставки).

Відповідальний з охорони праці

2011-2016

4.

Здійснення постійного аналізу та прогнозування стану охорони праці, травматизму, професійних та загальних захворювань під час навчально – виховного процесу.

Адміністрація

Відповідальний з охорони праці

2011-2016

5.

Постійний контроль, керівництво і координація роботи з охорони праці.

Адміністрація

 

2011-2016

6.

1.                    Контроль за виконанням працівниками своїх обов’язків , правил, норм та своєчасне розроблення інструкцій з охорони праці, за станом робочих місць згідно вимогам з охорони праці.

Адміністрація

Відповідальний з охорони праці

2011-2016

7.

Здійснення постійного зв’язку з органами виконавчої влади та громадськими організаціями щодо запобігання травматизму серед учасників навчально – виховного процесу.

Адміністрація

 

2011-2016

5.Організація науково-методичної роботи

Організаційно-педагогічну модель школи складають: науково-методична діяльність школи, яка базується на принципах: науково-методичної самостійності; органічного взаємозв'язку науково-методичної діяльності педагогів і науково-методичної діяльності педагогічних працівників району, області; визначення близької і віддаленої перспективи у процесі самовдосконалення педагога-дослідника.

 Оптимальними формами  науково – методичної роботи закладу є методичні об’єднання вчителів, шкільні конкурси, семінари–тренінги, методичні тижні, психолого-педагогічні консиліуми, творчі звіти, презентації досвіду вчителів.

СТРУКТУРА МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ

Колективні форми

Індивідуальні форми форми

Педагогічна рада

Методична рада

Нарада при директорі

 

 

 

 

 

Стажування

Настав-ництво

 

 

 

 

 

 

Самоосвіта

Групові форми форми

МО вчителів початкових класів

МО вчителів гуманітарно-го циклу

МО вчителів природничо-математичного циклу

МО

класних керівників

МО  вихователів

Методичні об’єднання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Метою науково-методичної роботи є - надання ефективної допомоги вчителям, класним керівникам та вихователям у підвищенні якості навчання та виховання школярів, узагальненні та впровадженні передового педагогічного досвіду, підвищення теоретичного рівня й педагогічної кваліфікації педагогів та керівництва школи.

Шляхи реалізації:

Завдання

Виконавець

Терміни виконання

1.

 

 

 

2.

Науково- методичне забезпечення підготовки педагогічних працівників.

Заступник з навчальної роботи

Методична рада

2011-2012

3.

Впровадження в роботу методичних об’єднань нових форм роботи, а саме: тренінгів, диспутів, методичних калейдоскопів.

Заступник з навчальної роботи

 

2011-2012

4.

Створення банку даних наукових, методичних розробок, сучасних технологій, досліджень.

Заступник з навчальної роботи

Методична рада

2011-2016

5.

Організація співпраці із навчальними закладами різних рівнів акредитації, державними та громадськими організаціями.

Адміністрація

педколектив

2011-2016

6.

Постійне висвітлення напрацювань педагогів закладу у науково-методичних виданнях, засобах масової інформації.

Адміністрація

 

педколектив

2011-2016

 

З метою підвищення освітнього та кваліфікаційного рівнів педагогічних працівників забезпечити своєчасне проходження ними курсів підвищення кваліфікації.

 

 

 

6. Кадрове забезпечення

Аналіз педагогічного складу  школи (станом на січень 2012 р.)

Всього педагогічних працівників

51

Сумісників

1

Працює, станом на 01.01.2012

40

Декретна відпустка, по догляду за дитиною

11

З вищою освітою

47

Вища категорія

6

11,8%

І категорія

20

39,2%

ІІ категорія

7

13,7%

Спеціаліст

14

27,5%

Продовжують навчання

3

5,9%

Середня спеціальна освіта

1

2,0%

Стаж роботи:

 

до 3 років

2

3,9%

3- до 10 років

15

29,4%

10- до 20 років

14

27,5%

20 і більше

20

39,2%

Віковий склад

до 25 років (включно)

4

7,8%

26-30 років

12

23,5%

31-40 років

12

23,5%

41-50 років

12

23,5%

51-55 років

7

13,7%

понад 55

4

7,8%

Вчителі

24

 

Вихователі

21

Соц.педагог

1

Психолог

1

Педагог-організатор

1 (1)

Логопед

1

Керівник гуртка

1

 

 

 

 

Основний зміст розвитку кадрового потенціалу:

·              Аналіз плинності кадрів;

·              Розвиток педагогічних працівників закладу ( підвищення кваліфікації, професійна перепідготовка, атестація та оцінка кадрів, організація просування по службі);

·              Стимулювання педагогічних працівників, створення безпечних умов праці;

Визначення резерву педагогічних кадрів, його відновлення й удосконалення.

 

7.Управлінська діяльність

Управління школою здійснюється на державно – громадських засадах. Загальне управління школою здійснює директор та органи самоврядування

( рада школи, батьківський комітет, методична рада, педагогічна рада, загальношкільна конференція).

Організаційно-педагогічна модель управлінської діяльності

 

 

ДИРЕКТОР

 

КОНФЕРЕНЦІЯ

 

ПЕДАГОГІЧНА РАДА

 

БАТЬКІВСЬКИЙ КОМІТЕТ

 

РАДА ШКОЛИ

ПРОФЕСІЙНІ ОБ’ЄДНАННЯ ПЕДАГОГІВ

 

МЕТОДИЧНІ ОБ’ЄДНАННЯ

 

БАТЬКІВСЬКІ ЗБОРИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Робота закладу протягом навчального року здійснюється відповідно до річного плану роботи школи – інтернату. Річне планування здійснюється з використанням програмно-цільового підходу. План будується на основі проблемного аналізу стану справ школи згідно з Концепцією розвитку школи. При складанні плану використовується структурування, постановка мети, визначення завдань, прогнозування результатів, складання алгоритму дій на кожному етапі.

Шляхи реалізації:

Завдання

Виконавець

Термін виконання

1.

Укладання тристоронньої угоди про співпрацю між батьківською громадськістю, адміністрацією школи, учнівським самоврядуванням та забезпечення її виконання.

Адміністрація,

рада школи,

учнівське самоврядування

2011-2016

2.

Розробка та реалізація проекту «У кожному з нас – лідер» для навчання лідерів учнівського самоврядування.

Адміністрація,

педагог-організатор

2011 -2012

3.

Залучення членів батьківської громадськості та учнів до організації спільної творчості.

Адміністрація,

рада школи,

учнівське самоврядування

2011-2016

4.

Проведення серії семінарів, тренінгів для батьківської громадськості з проблеми вдосконалення співпраці сім’ї і школи.

Адміністрація,

рада школи,

учнівське самоврядування

2011 - 2016

5.

Створення умов для ефективної діяльності шкільних методичних формувань.

Адміністрація,

рада школи,

учнівське самоврядування

2011 – 2016

6.

Створення єдиної автоматизованої системи управління в школі.

Адміністрація

2011 – 2016

7.

Впровадження в систему управління школою нових форм.

Адміністрація

2011 – 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.Фінансово-господарська діяльність.

Фінансово – господарська діяльність закладу здійснюється відповідно  до  Законів  України  « Про освіту»,  « Бюджетного кодексу»,   « Про власність» та чинних нормативно – правових актів.

 

 

 

 

 

Джерелами позабюджетного фінансування є реалізація лишків сільськогосподарської продукції, вирощеної на власній земельній ділянці. Розподіл позабюджетних коштів відбувається згідно з фактичним їх надходженням за погодженням з Радою школи.

 

 

9.Матеріально-технічне забезпечення умов реалізації концепції

Удосконалення навчально – виховного процесу знаходиться в прямій залежності від рівня розвитку матеріально – технічної бази закладу. Завданнями на 2011- 2016 навчальні роки є:

Завдання

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Заміна віконних блоків у навчальному корпусі( 42 шт.)

+

 

 

 

 

 

Капітальний ремонт даху гуртожитку.

 

+

+

 

 

 

Придбання комп’ютерної та мультимедійної техніки.

 

+

+

+

+

+

Поповнення кабінетів меблями ( шафами, партами, столами).

 

+

 

+

 

 

Встановлення розсувних шаф у кабінети.

 

 

+

+

 

 

Придбання лінгафонного кабінету.

 

 

 

 

+

 

Придбання спортінвентарю.

 

+

+

+

+

+

Поповнення бібліотечного фонду, придбання наочності.

 

+

+

+

+

+

Поповнення інвентарю для майстерні.

 

+

+

 

 

 

Ремонт кабінету хімії та біології, придбання наочних та демонстраційних матеріалів.

 

 

+

+

+

+

Придбання учнівського приладдя.

+

+

+

+

+

+

Оновлення та модернізація методичного кабінету, забезпечення його сучасною методичною літературою та інформаційно – комп’ютерними ресурсами

 

+

+

+

 

 

Привести матеріально – технічну базу закладу у відповідність до норм охорони праці та гігієни.

+

+

+

+

+

+

Привести комп’ютерний клас у відповідність до санітарно – гігієнічних вимог.

 

+

+

 

 

 

Створити ігрову кімнату для учнів початкових класів.

 

 

+

+

 

 

10.Шляхи реалізації концепції

Основними умовами успішної реалізації концепції є:

Заходи для реалізації концепції

Термін виконання

1.

Продовжувати роботу із забезпечення науково-методичної проблеми.

2011-2016

2.

Створення варіативного  освітнього середовища для вихованців. Надання можливості вибору для вивчення предметів.

2011-2016

3.

Удосконалення системи виховної роботи закладу.

2011-2016

4.

Впровадження нових форм управління закладом.

2011-2016

5.

Делегування певних управлінських повноважень громадським структурам: раді школи, учнівському самоврядуванню, батьківському комітету.

2011-2016

6.

Організація дієвої роботи з підвищення навчальних досягнень учнів,  їх підготовкою до участі у предметних олімпіадах.

2011-2016

7.

Створення максимально сприятливих умов для інтелектуального, морального, фізичного та естетичного розвитку вихованців.

2011-2016

8.

Надання можливості учням реалізувати власні творчі здібності в пошуковій роботі, творчих, ігрових проектах, широко пропагувати творчі досягнення учнів.

2011-2016

9.

Пропагування досвіду роботи кращих учителів.

2011-2016

10.

Створення системи профорієнтаційної роботи для допомоги учням у виборі майбутньої професії відповідно до їхніх здібностей, нахилів і суспільних потреб.

2011-2016

11.

Покращення матеріально – технічної бази закладу.

2011-2016

 

11.Очікувані результати реалізації концепції

        Випускник школи - інтернату – це духовно розвинена особистість з високими моральними якостями, підготовлена до повноцінної життєдіяльності, має ґрунтовні знання, соціально-активна, творчо спрямована, здатна до самовизначення і самореалізації.

 

 

 

Hosted by uCoz